Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Białystok, dnia 10 września 2020r.

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BAWI S.A.
ul. Składowa 10
15-399 Białystok

 

Sz. P. _____________________

Akcjonariusz P.H.U. BAWI  S.A.

 

 

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Działając imieniem Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego ”BAWI” S.A. z siedzibą w Białymstoku  (15-399) przy ul. Składowej 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000184663, posiadającą nr NIP 542-241-04-44, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam Państwa jako akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ”BAWI” S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020 r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.07.2020r.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z w/w ustawą:

1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania
  • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
  • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na  formularzu zgody wg wzoru załączonego do niniejszego pisma oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki.

Z poważaniem
Zarząd P.H.U. ”BAWI” S.A.